REGULAMIN

I. ZASADY OGÓLNE
§ 1.

1.Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

a) Sprzedającym – należy przez to rozumieć Beata Vita B. Kotoro, z siedzibą przy Al. KEN 49 lok. 235, 02-797 Warszawa, NIP: 838 166 97 72.

b) Kupującym – należy przez to rozumieć osobę fizyczną (w tym konsumenta – w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego), osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która posiada konto klienta;

c) Konto Klienta- baza zawierająca dane Kupującego służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, dane dotyczące wpłat z tytułu zamówień;

d) Sklep-należy przez to rozumieć prowadzony przez Sprzedającego pod adresem www.beata-vita.waw.pl.

e) Regulaminie – należy rozumieć niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

2. Regulamin określa zasady dokonywania przez Sprzedającego, za pośrednictwem sklepu internetowego, sprzedaży www.beata-vita.waw.pl dla każdego użytkownika Internetu, w tym dla każdego Kupującego.

§ 2.

Kupujący zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem dostępnym na stronie www.beata-vita.waw.pl przed złożeniem zamówienia na towar dostępny w Sklepie . Kupujący potwierdzając złożenie zamówienia w Sklepie, składa jednocześnie
oświadczenie, że zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.

II. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ, CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA, WYSYŁKA
§ 3.

1.Przez złożenie zamówienia należy rozumieć złożenie zamówienia na stronie www.beata-vita.waw.pl.

2. Kupujący jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia
formularza zamówienia.

3. W ramach rejestracji Kupującego w Sklepie Kupujący zobowiązany będzie podać
następujące informacje:
a) nazwisko i imię Kupującego,
b) adres zamieszkania Kupującego,
c) adres poczty elektronicznej Kupującego,
d) numer telefonu Kupującego

4. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma odpowiedź potwierdzającą przyjęcie zamówienia wraz numerem konta do uiszczenia opłaty za zamówienie. Sprzedający zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia, jak również za pośrednictwem poczty elektronicznej. Brak potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oznacza, iż zamówienie to mogło nie zostać przyjęte do realizacji.

5. Realizacja zamówienia rozpocznie się w najbliższy dzień pracujący następujący bezpośrednio po dniu, w którym nastąpiło potwierdzenie realizacji zamówienia lub Sprzedający otrzymał należność za zamówienie. Termin realizacji zamówienia wynosi do pięciu dni roboczych.

6.W przypadku niemożności realizacji zamówienia w terminie określonym w niniejszym Regulaminie z uwagi na brak zamówionego Towaru lub zamówionej ilości Towaru, Sprzedawca telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej powiadomi niezwłocznie Kupującego o tej okoliczności proponując inny termin realizacji zamówienia. Kupujący jest uprawniony do niezaakceptowania nowego terminu realizacji zamówienia. W takim przypadku żadna ze stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia.

§ 4.

1. Wszystkie ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia.

3. Sprzedający- zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu lub wprowadzania do w nich zmian. Zmiany te będą obowiązywały od momentu wprowadzenia ich do systemu informatycznego Sklepu i będą miały zastosowanie do zamówień złożonych po ich wprowadzeniu do systemu informatycznego Sklepu.

§ 5.

1.Kupujący realizuje zamówienia za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi kurierskie lub poczta Polska.

2.Koszt przesyłki Towarów pokrywa Kupujący, który wynosi:
a) 5 zł koszt przesyłki poczta
b) 10 zł koszt przesyłki kurierem;

III.PŁATNOŚCI

§ 6.

1.Dostępne są następujące formy płatności za towary:
– przelewem bankowym na rachunek firmy Beata Vita B. Kotoro. mBank SA 59 1140 2017 0000 4550 0454 8442. Zamówienie zostanie zrealizowane w momencie wpływu należności na konto firmy Beata Vita B. Kotoro.

IV. NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ, ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ZWROTY, REKLAMACJE

§ 7.

1. Kupujący odpowiada wobec Kupującego, posiadającego status konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, za niezgodność z umową zakupionych towarów na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2002 r., nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

2. Kupujący posiadający status konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, ma prawo bez podania przyczyny, odstąpić od umowy w ciągu 14 (czternastu) dni od daty odbioru przesyłki, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie
niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 nr 22 poz. 271 z późn. zm.). Odstąpienie od umowy dotyczącej towaru wymaga oświadczenia Kupującego złożonego na piśmie wysłanego w formie elektronicznej na następujący adres poczty elektronicznej Sprzedającego: info@beata-vita.waw.pl lub wysłanego za pośrednictwem poczty na adres siedziby Sprzedającego.

3. Prawo odstąpienia od umowy dotyczącej towarów, nie ma zastosowania do zakupów dokonanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w ramach i na potrzeby tej działalności.

4. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 2 powyżej, możliwe jest tylko w sytuacji, gdy zakupiony towar znajduje się w stanie niezmienionym, chyba że zmiana konieczna była w granicach zwykłego zarządu.

5.Płyty CD, płyty DVD, programy komputerowe zapisane na nośnikach muszą być zwracane w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu (nieusunięta folia, niezniszczone pudełko). Produkty, które ze względów higienicznych powinny być oryginalnie opakowane muszą być zwrócone w nienaruszonym opakowaniu. Pozostałe towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. w żaden sposób zniszczony.

6. W przypadku odstąpienia od umowy, zwrotów towarów należy dokonywać na adres : Al. KEN 49 lok. 235, 02-797 Warszawa.

7. Cena uiszczona za zakupiony towar zostanie zwrócona Kupującemu w terminie 14 (czternastu) dni przez Sprzedającego, przelewem na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy bądź przekazem pocztowym na wskazany przez niego adres. Kupujący ponosi koszty związane tylko z odsyłką towaru.

8.Reklamacje towarów należy zgłaszać na adres e-mailowy info@beata-vita.waw.pl lub pisemnie na adres: Al. KEN 49 lok. 235, 02-797 Warszawa

9. W przypadku zgłoszenia reklamacji dokonanej przez konsumenta Sprzedawca w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji zgłoszonej przez Kupującego sposobie rozpatrzenia reklamacji.

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§ 8.

1.Sprzedający jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach prowadzonego Sklepu. Rejestrując się w Sklepie Kupujący na przetwarzanie swoich danych do celów marketingowych. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

2. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia.

3.Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedającego podmiotom nie uczestniczącym w realizacji zamówienia.

4. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.05.2012. i jego postanowienia stosuje się do wszystkich zamówień złożonych po tym dniu.

2. O zamierzonej zmianie albo o wprowadzeniu nowego regulaminu Sprzedający zawiadomi poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej www.diamentexclusive.pl Wszelkie zmiany do Regulaminu stają się skuteczne w dniu ich zamieszczenia na wskazanej stronie internetowej, o ile nie zastrzeżono inaczej. Wprowadzone przez Sprzedającego zmiany Regulaminu mają zastosowanie do zamówień na towary złożonych przez Kupujących po wejściu w życie tych zmian.

3.Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Kupującego, powstałe wskutek przekazania przez Kupującego błędnych danych.

4.Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.

5.Sprzedający wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony www.diamentexclusive.pl

6. Rodzaje plików cookies, z których korzysta Sprzedający to:
a) Cookies sesji – działają tylko podczas przeglądania stron serwisu umożliwiając tym samym prawidłowe ich funkcjonowanie,
b) Cookies trwałych – pozostają na komputerze po odwiedzeniu strony www.beata-vita.waw.pl,
c) Cookies podmiotów zewnętrznych – umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do preferencji Klienta.

7. Klient ma możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi strony internetowej nie będą działać poprawnie. Jeśli Klient nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien, w dowolnym momencie, zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.

8.Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

9.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz.1176, z późn. zm. ) oraz przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw Konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 z wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony 2000r. ,poz.271 z późn. zm.