FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

POBIERZ PDF

Miejscowość, data

Imię i nazwisko konsumenta …………………………………………………………..

Adres zamieszkania:
ulica/nr………………………………………………………………………………………….
kod/miasto ………………./………………………………………………………………….

tel. kontaktowy: …………………………………………..
adres mailowy: ………………………………………….

Beata Vita B. Kotoro
Al. KEN 49 lok. 235
02-797 Warszawa
NIP: 838 166 97 72
info@beata-vita.waw.pl

Oświadczenie
o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Oświadczam, że zgodnie z treścią Rozdziału 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).
odstępuję od umowy kupna (wymienić produkt) ………………………………………………………………………………………………………………
data sprzedaży :…………………………………………………………………….. Towar zakupiono na warunkach sprzedaży na odległość (warunki odstąpienia od umowy opisane na odwrocie) za cenę brutto …………………

Proszę o zwrot należnej kwoty na konto nr ………………………………………………………………………………………………………………………
lub w inny sposób (zaproponować)……………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

…………………………………………………

podpis klienta

Uwaga: prosimy o dołączenie do przesyłki zwracanego produktu niniejszego podpisanego oświadczenia.